Často kladené dotazy

Pravidla

Jaký je maximální počet účastníků týmu?

Pravidlo §1 stanovuje, že závodu se účastní 3–5členné týmy. Přihlásit se může také několik navigátorů každého týmu (viz pravidlo §13). Kromě toho mohou mít týmy další nepřihlášené pomocníky (viz pravidlo §3). Maximální počet účastníků týmu tedy není nijak limitován, omezen je pouze počet závodníků (5 členů). Navigátoři ani pomocníci nejsou považováni za závodící členy týmu a nevztahují se na ně pravidla. Zejména to znamená, že nemají přidělené žolíky a nemohou přenášet ani převážet zavazadla závodníků. Na fotografiích a videích mohou být zachyceni pouze za podmínek uvedených níže. V případě zájmu o zajištění závodnických triček pro pomocníky je nutné kontaktovat organizátory závodu.

Kdy je nutné nahlásit využití žolíka?

Využití žolíka je nutné nahlásit až při informování o dobytém checkpointu. Je tedy možné se pro něj rozhodnout i na poslední chvíli.

Může jeden člen týmu využít více žolíků?

Ano, může. Přidělené žolíky lze mezi jednotlivé členy rozdělit libovolně. Není nutné, aby každý využil právě jednoho žolíka.

Je možné využít více žolíků zároveň?

Pravidlo §1 stanovuje, že to možné není. Na checkpointu lze postrádat nejvýše jednoho člena týmu.

Je možné využít žolíka na horskou etapu?

Ano, je to možné. Na každý checkpoint horské etapy je však nutné využít jednoho žolíka. Celá horská etapa tedy spotřebuje tři žolíky. Případně je možné využít žolíky jen na některé ze tří checkpointů.

Je možné využít žolíka na cíl?

Pravidlo §1 stanovuje, že to možné není. Do cíle tedy musí dorazit tým v plném složení a také se zde musí vyfotit.

Je možné využít žolíka na bonusový úkol?

Ne, to není možné. Žolíky lze využít pouze na checkpointy. Výjimku představují bonusové úkoly, které souvisí s checkpointy (např. DOBRÁ ŠESTKA, ŠŤASTNÁ SEDMIČKA, ÚŽASNÁ OSMIČKA A NEUVĚŘITELNÁ DEVÍTKA). Bonusové úkoly, u kterých je vyžadována fotografie všech členů týmu (nikoliv všech přítomných členů), je však vždy nutné splnit v plném složení.

Může člen týmu, který právě využívá žolíka, plnit bonusové úkoly?

Ano, může plnit ty bonusové úkoly, které vyžadují pouze jednoho člena týmu. Nemůže však dobývat checkpointy.

Jak funguje předčasné ukončení závodu?

Pokud jeden člen ukončí závod např. ve středu, od této chvíle bude týmu nastaven handicap -1 bod, tzn. že za každý následující dosažený checkpoint získá o jeden bod méně (tento handicap je platný po zbytek středy, celý čtvrtek i pátek). Nezáleží na tom, zda se jedná o zdravotní, rodinné, pracovní či jiné důvody (není nutné je vůbec uvádět). Povinného checkpointu ani bonusových úkolů se toto pravidlo netýká. Pokud k odstoupení dojde až v pátek (počítáno od 0:00), bude týmu nastaven handicap -2 body, tzn. že za každý následující dosažený checkpoint získá o dva body méně (tento handicap je platný po zbytek závodu). Ať už k předčasnému ukončení dojde kdykoliv, tento člověk už se nemůže do závodu vrátit jako závodící člen týmu. Pokud by však pominuly důvody jeho odstoupení, může se zapojit jako navigátor nebo pomocník. Pokud měl tým původně 3 členy, tak v případě předčasného ukončení závodu může pokračovat jako tým dvoučlenný.

Proč musí čistě mužský tým absolvovat povinné odpustky?

Předchozí ročníky závodu ukázaly, že čistě mužské týmy mohou být ve výhodě z hlediska tempa závodu (není to tak samozřejmě vždy a jsou týmy, ve kterých je žena nejzdatnějším členem). Z tohoto důvodu jsou preferovány smíšené týmy. Nicméně, i čistě mužské týmy se mohou závodu účastnit, pouze musí absolvovat povinné odpustky. Čistě ženské týmy žádné odpustky absolvovat nemusí.

Musí čistě mužský tým, jehož navigátorem je žena, absolvovat povinné odpustky?

Pravidlo §13 stanovuje, že navigátoři nejsou pro účely těchto pravidel považováni za závodící členy týmu. Čistě mužský tým s navigátorkou tedy povinné odpustky absolvovat musí.

Je povinné nebodované trestné zastavení na hradě Karlštejn považováno za řádný checkpoint?

Ne, toto trestné zastavení za řádný checkpoint považováno není. Nezapočítává se tedy např. do bonusového úkolu DOBRÁ ŠESTKA, ŠŤASTNÁ SEDMIČKA, ÚŽASNÁ OSMIČKA A NEUVĚŘITELNÁ DEVÍTKA.

Je možné cestovat vlaky jiných společností než Českých drah?

Ano, je možné využívat jakákoliv kolejová vozidla bez ohledu na dopravce. Mimo vlaky Českých drah je však nutné počítat s doplácením jízdného, protože Jízdenka na léto platí pouze ve vlacích ČD. Případně je možné využít týdenní jízdenku OneTicket, která platí i ve většině vlaků ostatních dopravců. Nicméně oproti Jízdence na léto je výrazně dražší a vzhledem ke stále dominantnímu podílu Českých drah na trhu se její pořízení pro závod zatím ekonomicky nevyplatí. Může být nicméně zajímavá pro účastníky, kteří se nechtějí během závodu zabývat tím, který dopravce obsluhuje jejich příští spoj.

Je nutné nahlásit využití náhradní (autobusové) dopravy?

Ne, to není vůbec potřeba. Je na čestnosti týmu, že se opravdu jednalo o náhradní a nikoliv běžnou dopravu.

Může náhradní (autobusová) doprava za vlak zastavit i mimo vlakovou stanici?

Ano, může, a občas se tak i děje bez přičinění. Někdy je dokonce možné se s řidičem domluvit, aby zastavil blíž k checkpointu.

Je možné využít náhradní (autobusovou) dopravu i za tramvaj?

Ano, je to možné. Pravidlo §3 stanovuje, že při výlukách vlaků a kolejových dopravních prostředků MHD je možné využít dopravcem určenou náhradní dopravu, tedy i při výluce tramvaje.

Může navigátor nebo pomocník převážet zavazadla závodníků vlakem?

Pravidlo §3 stanovuje, že není umožněno nechat si přenášet ani převážet zavazadla dalšími osobami, tedy ani navigátory či pomocníky, kteří nejsou považování za závodící členy týmu. Nezáleží na tom, zda se jedná o vlak, auto nebo jiný dopravní prostředek. Navigátoři a pomocníci však mohou pohlídat zavazadla (např. na nádražích) a jejich drobný přesun do 100 metrů (např. mezi nástupištěm a lavičkami) není považován za porušení pravidel. Převézt zavazadla do jiné vlakové stanice (např. u horských etap nebo checkpointů, které jsou dostupné z více stanic) může samozřejmě člen týmu, který právě využívá žolíka.

Je možné si ke konci závodu nechat odvézt nepotřebná zavazadla?

Ne, to není možné. Zákaz přenášení a převážení zavazadel dalšími osobami platí po celou dobu závodu. Kdykoliv je však možné využít úschovny zavazadel nebo ukládací skříňky na nádražích a zde nepotřebná zavazadla odložit.

Proč bude ze Středočeského a Zlínského kraje losován nestandardní počet checkpointů?

Pravidlo §5 stanovuje, že ze Středočeského kraje bude losováno šest checkpointů a ze Zlínského kraje pět checkpointů. Tyto počty se liší od zbývajících českých, resp. moravských krajů kvůli zohlednění velikosti daného kraje.

Jakým způsobem budou losovány horské etapy?

Pravidlo §5 stanovuje, že před startem bude vylosováno sedm horských etap (v nabídce jich je celkem dvanáct). Každá z nich obsahuje tři checkpointy a ty je možné dobývat. Za jednotlivé checkpointy jsou přidělovány body zvlášť, není tedy nutné je dobýt všechny.

Mohou být o půlnoci dolosovány i horské etapy?

Nemohou. Dolosovány mohou být pouze běžné checkpointy.

Kdy je nutné nahlásit dosažení checkpointu?

Dosažení checkpointu je nutné nahlásit bezprostředně po jeho dosažení, nejpozději však ve chvíli jeho opuštění. Nahlášení tedy není možné kvůli ušetření času ponechat na pozdější dobu, např. na cestu z checkpointu nebo do vlaku. Je však možné strategizovat (např. kvůli některým bonusovým úkolům) a zprávu o dosažení checkpointu odeslat až při jeho opuštění. Při této činnosti musí být přítomni všichni členové týmu (případně bez toho člena, který právě využívá žolíka). Není tedy možné, aby zprávu na místě odesílal jeden člověk a ostatní se už vydali na nádraží.

Co se nahlašuje prostřednictvím webové aplikace a co zapisovateli závodu?

Prostřednictvím webové aplikace se nahlašuje dosažení checkpointů při standardních situacích, vše ostatní (checkpointy při nestandardních situacích, bonusové úkoly, trestné zastavení na hradě Karlštejn, cílová fotografie a handicap) se nahlašuje zapisovateli závodu. Za nestandardní situaci je považována např. absence datového signálu nebo nepřístupnost checkpointu v noci (webová aplikace umožňuje nahlásit dosažení checkpointu pouze z místa, které je vymezeno jeho GPS souřadnicemi a okruhem do vzdálenosti 50 metrů). Vše je stále ve fázi testování a ladění chyb. Cílem je, aby si v budoucnu týmy vše zapisovaly samy a zapisovatel závodu byl potřeba jen v nejnutnějších případech.

Kolik členů týmu musí být zachyceno na fotografii dokazující dosažení checkpointu?

Na této fotografii musí být zachyceni všichni členové týmu (případně bez toho člena, který právě využívá žolíka). Lze využít dlouhou ruku, selfie tyč, samospoušť, navigátora v terénu nebo případného kolemjdoucího. Není možné se vyfotit dvakrát (se zachycenými různými členy týmu) a odeslat obě fotografie. Zveřejněna by totiž byla pouze jedna z nich a to by mohlo být pro ostatní týmy matoucí.

Mohou být zachyceny na fotografii dokazující dosažení checkpointu nebo splnění bonusového úkolu mimo členy týmu ještě další osoby?

Kvůli Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nemohou být zachyceny na této fotografii mimo členy týmu žádné další rozpoznatelné osoby. Výjimku představují přihlášení navigátoři, kteří svým přihlášením souhlasili s pravidly a využitím osobních údajů, a případní další pomocníci, kteří před startem závodu vyplnili formulář s udělením příslušných souhlasů.

Je nutné např. absolvovat prohlídku hradu nebo vyjít na vrchol rozhledny?

Ne, to nutné není. V případě dostatečného času se ovšem kulturním zážitkům meze nekladou.

Kde je nutné se vyfotit, pokud checkpoint není přístupný (např. v noci)?

V takovém případě se stačí vyfotit na posledním veřejnosti přístupném místě. Jedná se např. o checkpointy v parcích, které mohou být na noc zavřené. Fotografie u uzamčené brány do parku tedy bude dostačující.

Pokud je checkpointem přímo vlaková stanice nebo velmi blízké místo, je možné se vyfotit z vlaku?

Ne, to není možné. Vždy je nutné z vlaku vystoupit a vyfotit se přímo u daného objektu. Je však samozřejmě možné se domluvit s průvodčím, aby odjezd vlaku pozdržel.

Co znamená servisní čas?

Jedná se o první hodinu po půlnoci, ve které zapisovatel závodu zveřejňuje nové checkpointy, vyhodnocuje bonusový úkol DOKTOR, informuje o tom týmy a předává informace dalšímu zapisovateli (každý den zapisuje někdo jiný). Nově nahlášené dobyté checkpointy a splněné bonusové úkoly budou zpracovány až po tomto čase (může to být i méně než hodina, většinou se jedná o několik minut).

Je povinný nebodovaný checkpoint považován za řádný checkpoint?

Ano, jedná se o řádný checkpoint a započítává se např. do bonusového úkolu DOBRÁ ŠESTKA, ŠŤASTNÁ SEDMIČKA, ÚŽASNÁ OSMIČKA A NEUVĚŘITELNÁ DEVÍTKA.

Jaký čas rozhoduje pro získání prémiových bodů za první a druhé dosažení checkpointu?

Pro získání prémiových bodů rozhoduje čas doručení zprávy o dosažení checkpointu, která byla zapisovateli závodu odeslána přes Facebook. V případě, že jsou od dvou týmů doručeny zprávy v podobných časech, jsou oba týmy dotazovány, kdo z nich byl opravdu na místě dříve. Celý závod je o čestnosti a tým, který byl na místě později, musí dát přednost týmu, který byl na místě dříve a danou prémii si zaslouží. Pokud bylo dosažení checkpointu nahlášeno prostřednictvím webové aplikace, rozhoduje čas úspěšného zpracování tohoto úkonu. V případě dvou podobných časů však nedojde ke kontrole a při nesprávném získání prémií je potřeba kontaktovat zapisovatele závodu.

Mohou být týmu odečteny body, i když nebyl nijak penalizován?

Ano, týmu mohou být odečteny body za unikátně získané checkpointy. Výpočet bodů funguje tak, že při prvním dosažení checkpointu získá tým dva prémiové body za toto první dosažení a okamžitě jeden další prémiový bod za unikátně získaný checkpoint (v této chvíli je tým opravdu jediným, který checkpoint získal). Celkem tedy získá tři prémiové body zároveň. Ve chvíli, kdy checkpoint dobude další tým, dojde k přepočítání bodů. První tým získá pouze dva prémiové body za první dosažení, druhý tým jeden prémiový bod za druhé dosažení. Prémiový bod za unikátně získaný checkpoint nezíská nikdo. Toto přepočítání se tedy projeví odečtením jednoho bodu prvnímu týmu.

Je nutné si vyzvednout závodnické vybavení v neděli večer?

Nutné to není, ale pokud si většina týmů vyzvedne závodnické vybavení už v neděli večer, bude pondělní ráno vzhledem k počtu týmů méně hektické. Týmy, které dorazí kompletní, budou zároveň vyfoceny. Z neděle na pondělí je také potřeba si zajistit přespání v Olomouci (buď přímo ve sboru nebo vlastní). Týmy, které nebudou moci dorazit už v neděli, musí přijít v pondělí na místo startu o půl hodiny dříve (tedy v 7:30), aby si stihly vyzvednout závodnické vybavení, vyzkoušet GPS lokátor a vyfotit se ještě před přípravou na start.

Jaké jsou podmínky přespání ve sboru?

Odhadovaná kapacita je 30–40 lidí a poplatek 50 Kč za osobu. Je potřeba karimatka a spacák. Sprcha je k dispozici. V případě velkého zájmu budou mít samozřejmě přednost kapitáni týmů, kteří se ozvali dříve a uvedli počet přespávajících. Ve sboru je také možné ponechat nepotřebné věci. V pátek potom budou převezeny na ukončení závodu.

Kdy je přesně konec závodu?

Konec závodu je v pátek přesně v 16:00:00. Do této doby je možné nahlašovat dosažení checkpointů a splnění bonusových úkolů. Od času 16:00:01 je počítáno zpoždění.

Může se tým v cíli vyfotit dříve?

V případě, že by nějaký člen týmu (nebo celý tým) nemohl počkat do pátku do 16:00, může se tým vyfotit dříve (i o několik hodin nebo dnů, dokonce je možné se vyfotit už v pondělí). Potom už však závod pro tento tým končí a nemůže dobývat další checkpointy a plnit bonusové úkoly.

Bonusové úkoly

Je nutné nahlásit splnění bonusového úkolu?

Pokud to není výslovně uvedeno ani není bonusový úkol podmíněn odesláním fotografie nebo zprávy, dojde k jeho započítání automaticky. V opačném případě je nutné jeho splnění nahlásit a to bezprostředně (pokud to není výslovně uvedeno jinak). Není tedy možné splnit bonusový úkol a jeho nahlášení nechat např. na jiný den.

Kdy budou přičteny body za splnění bonusového úkolu?

Body budou přičteny okamžitě po nahlášení splnění (pokud to daný bonusový úkol vyžaduje) a zpracování zapisovatelem. Výjimku tvoří ty bonusové úkoly, které se už ze své podstaty vyhodnocují v jiném čase (např. o půlnoci nebo na konci závodu). Splněné bonusové úkoly jsou zveřejňovány podle stejného pravidla jako získané checkpointy.

Checkpointy

Co znamená údaj v kulaté závorce za názvem checkpointu?

Tento údaj upřesňuje, kde je nutné se vyfotit (např. rozcestník nebo vstup). Neplést se zkratkou státu u pohraničních checkpointů (např. SK), která je také uvedena v kulaté závorce.

Co znamená údaj v hranaté závorce za názvem checkpointu?

Tento údaj označuje kategorii, která je rozhodující pro některé bonusové úkoly.

Jak je určena bodová hodnota běžného checkpointu? Proč má tento checkpoint hodnotu X bodů a tamten Y bodů?

Při určování bodové hodnoty běžných checkpointů (tedy nikoliv checkpointů horských etap) se v základu vychází z kilometrické vzdálenosti od nejbližší vlakové stanice: 0–2 km = 2 body, 2–4 km = 3 body, 4–6 km = 4 body, 6–8 km = 5 bodů. Občas se však berou v úvahu i další faktory (především dostupnost vlakových spojů v době konání závodu, ale také převýšení, terén apod.), obzvlášť pokud je kilometrická vzdálenost blízko některému z výše uvedených rozmezí. Cílem organizačního týmu je, aby všechny checkpointy měly adekvátní bodovou hodnotu a bylo atraktivní je dobývat. To je v průběhu závodu ještě podpořeno existencí prémií za první a druhé dobytí, protože zatímco na těch nejpopulárnějších checkpointech prémie dlouho nevydrží, na těch méně výhodných mohou být k dispozici i v pozdějších fázích závodu a tím hodnota těchto checkpointů průběžně stoupá. Vzhledem k tomu, že objektivní hodnota checkpointu však není přesně měřitelná a podílí se na ní mnoho faktorů, nelze očekávat, že všechny checkpointy budou obodovány dokonale "spravedlivě". Není to možné už z toho důvodu, že zatímco rozdíly mezi checkpointy jsou často velmi malé, jejich bodové hodnocení je vždy celočíselné a každá bodová hranice představuje určitý "skok". V každé fázi závodu vždy budou existovat aktuálně výhodnější i méně výhodné možnosti a volba mezi nimi je jedním z klíčových faktorů, které mohou týmu přinést úspěch v závodu. Podmínky jsou pro všechny týmy stejné a je jen na nich, jak s nimi naloží.

Proč mají všechny checkpointy horských etap nižší bodovou hodnotu?

Všechny tyto checkpointy mají o jeden bod méně kvůli zvýšení atraktivity běžných checkpointů. Vzhledem k stále rostoucímu tempu závodu je snaha, aby rozhodovala spíše strategie než fyzická zdatnost.

Co znamenají údaje o nejbližší vlakové stanici a vzdálenosti?

Tyto informace udávají striktně nejbližší vlakovou stanici (i když nemusí mít nejlepší dostupnost spojů) a vzdálenost k checkpointu od ní včetně oficiálních zkratek (podle portálu Mapy.cz). U některých horských etap jsou uvedeny vzdálenosti bez zkratek (zkratka v horách totiž nemusí znamenat kratší čas), trasu si lze tedy zkrátit. Je nutné vzít v úvahu, že uvedené údaje jsou pouze orientační a pomocné. Jsou sice zodpovědně určovány a ověřovány, ale k nepřesnostem nebo překlepům může vždy dojít. V žádném případě se tedy na ně nelze spoléhat ani se na ně vymlouvat. Úkolem navigátora je naplánovat nejoptimálnější trasu, případně si tyto údaje zkontrolovat.

Co znázorňuje červený vykřičník nebo otazník za údajem o nejbližší vlakové stanici?

Červený vykřičník znázorňuje, že do/z této stanice nejezdí vlaky ČD, ale pouze soukromí dopravci. V případě červeného otazníku se u této stanice lze setkat jak s vlaky ČD, tak i s vlaky soukromých dopravců. Pokud není uveden žádný červený znak, tato stanice je obsluhována pouze vlaky ČD. Informace o dopravcích se týká pouze této stanice (tedy posledního/prvního spoje) a netýká se jednotlivých přestupů.

Je možné vystoupit na vlakové stanici v pohraničí?

Ano, je možné vystoupit na jakékoliv vlakové stanici, tedy i v pohraničí. U některých checkpointů je dokonce taková stanice uvedena jako nejbližší. Jízdenka na léto i týdenní jízdenka OneTicket však platí pouze na území ČR, proto je nutné v příhraničním pásmu dokoupit jízdenku pro tzv. malý pohraniční styk (typicky od poslední stanice na území ČR do první stanice za hranicemi), případně využít služeb soukromého dopravce (např. Trilex).

Přihlášené týmy

Kdo je navigátor a musí ho každý tým mít?

Mít navigátora není povinné, ale vřele doporučované. Jedná se o člověka, který většinou sedí doma za počítačem, je obklopený mapami a jízdními řády, sleduje postup ostatních týmů a na základě všech dostupných informací plánuje další trasu. Podobně je to s navigátorem v terénu, který minimálně část cesty putuje se svým týmem, ale ve zbývajícím čase plánuje jako standardní navigátor a např. hlídá zavazadla. Pokud tým žádného navigátora nemá, je odkázán sám na sebe. To je samozřejmě možné, ale je nutné počítat s větší únavou, protože chvilky pro odpočinek budou věnovány plánování dalšího postupu týmu.

Když se tým účastnil závodu minulý rok, bude mu umožněno přednostní přihlášení?

Tři nejlepší loňské týmy mají možnost se přednostně přihlásit. Ostatním týmům však přednostní přihlášení umožněno nebude. Pokud se chce takový tým účastnit i letos, musí se jeho kapitán včas přihlásit standardním způsobem. V tom případě však bude mít tento tým přednostní právo na svoji loňskou barvu (ta se v první fázi přihlašování vůbec neřeší).

Může tým přihlásit navigátor?

Nic nebrání tomu, aby kapitánem týmu byl navigátor, takže i on může tým přihlásit. Nicméně platí, že do 14 dnů od přihlášení kapitána musí mít tým mimo navigátory minimálně 3 členy (viz pravidlo §13).

Je možné se do závodu přihlásit jako jednotlivec?

Ano, je možné přímo kontaktovat organizátory závodu a přihlásit se jako volný závodník. Dále bude nutné oslovit přihlášené týmy, zda by neměly zájem o posilu, a doufat v dohodu. V každém případě účast v závodu není možné garantovat.

Co znamená číslo v závorce za názvem týmu?

Toto číslo udává zbývající počet dnů pro složení minimálně tříčlenného týmu (mimo navigátory). Jakmile tým tuto podmínku splní, závorka s číslem zmizí. Pokud se tak do daného termínu nestane (do 14 dnů od přihlášení kapitána), bude přihlášení zrušeno a místo přenecháno náhradnímu týmu.

Co znázorňuje šedá barva účastníka a číslo v závorce?

Šedá barva znázorňuje, že daný účastník dosud nezaplatil startovné (v případě navigátora se jedná pouze o platbu za tričko), a číslo v závorce udává zbývající počet dnů pro jeho zaplacení. Jakmile účastník zaplatí, jeho barva se změní na černou a závorka s číslem zmizí. Pokud nebude startovné do daného termínu zaplaceno (do 30 dnů od potvrzení přihlášení, ale nejpozději do data konce přihlašování), tak bude přihlášení zrušeno.

Může se z přihlášeného závodníka stát navigátor a opačně?

Ano, je to možné, ale tuto změnu je nutné nahlásit organizátorům závodu (není potřeba uvádět důvod) nejpozději před jeho startem (v průběhu závodu už to tedy možné není) a musí být dodržen minimální a maximální počet závodníků (3–5 členů). Při změně ze závodníka na navigátora se přeplatek startovného nevrací, při opačné změně je nutné neprodleně doplatit zbývající částku. Výjimkou je prohození rolí u dvou účastníků, kdy se startovné neřeší.

Může se závodník odhlásit na poslední chvíli?

Ano, je to možné, ale odhlášení je nutné nahlásit organizátorům závodu (není potřeba uvádět důvod) nejpozději před jeho startem a musí být dodržen minimální počet závodníků (3 členové). Startovné se nevrací.

Průběžné pořadí

Co znamenají zkratky v závorce za názvem týmu?

Zkratka HCP znamená, že má tým nastavený handicap, tzn. že jeden jeho člen předčasně ukončil závod. Zkratka DSQ znamená, že je celý tým diskvalifikovaný. Zkratka DNF znamená, že tým nedokončil závod. Jedná se o variantu diskvalifikace při odstoupení z vlastního rozhodnutí.

Co znamenají údaje PRVNÍ a NEJBLIŽŠÍ?

Tyto informace udávají bodovou ztrátu na první tým, resp. nejbližší tým s lepším pořadím.

Mapa

Co znázorňuje symbol checkpointu?

Symbol checkpointu znázorňuje, zda se jedná o povinný checkpoint (hvězdička), neplatný checkpoint (křížek), checkpoint z horské etapy (silueta hor) nebo běžný checkpoint (bez symbolu).

Co znázorňuje barva checkpointu?

Barva checkpointu znázorňuje, který tým dosáhl checkpointu jako první (u povinného checkpointu není barva podstatná). Černá barva označuje dosud nedobytý checkpoint.

Co znázorňuje číslo checkpointu?

Některé týmy mají stejné nebo podobné barvy, proto pro zpřehlednění číslo checkpointu znázorňuje číslo týmu. Stejným způsobem jsou očíslované také ukazatelé poloh jednotlivých týmů.

Dobyté checkpointy

Co znamená číslo u dobytého checkpointu daného týmu?

Toto číslo udává bodovou hodnotu získané prémie (1, 2 nebo 3 body v případě unikátně dobytého checkpointu). Symbol fajfky znázorňuje dobytý checkpoint bez prémie. Daným týmem nedobytý checkpoint je znázorněn prázdným kolečkem.

Jak lze z kolečka zjistit, o který tým se jedná?

Na desktopovém zařízení stačí najet na kolečko myší, na mobilním zařízení je potřeba kolečko podržet.

Týmy

Jak je vypočítána ušlá vzdálenost?

Tato hodnota není vypočítána na základě údajů z GPS lokátorů, ale na základě dobytých checkpointů. Jedná se tedy pouze o orientační ušlou vzdálenost. Jsou do ní zahrnuty dobyté checkpointy (dvakrát vzdálenost uvedená v tabulce) a horské etapy (pouze v případě dobytí všech tří checkpointů). Zkratky či prodloužení, nekompletní horské etapy, trestné zastavení na hradě Karlštejn, cesty za splněním bonusových úkolů apod. zahrnuty nejsou.

Notifikace

Jak fungují upozornění?

Lze dostávat upozornění na právě dobytý checkpoint, splněný bonusový úkol nebo zveřejněné nové checkpointy (buď všechno nebo nic). Postup pro zapnutí notifikací je následující: Zobrazit web v prohlížeči → Přidat aplikaci na plochu (domovskou obrazovku) → Spustit aplikaci → Přejít na stránku Nastavení (v menu Aktuálně) → Kliknout na přepínač "Dostávat upozornění" → Povolit oznámení. Notifikace lze kdykoliv vypnout. Životnost notifikací je nastavena na 60 vteřin. Budou se tedy zobrazovat pouze na zařízeních, která jsou online, resp. při jejich připojení do jedné minuty. Není žádoucí, aby po připojení zařízení přišly desítky upozornění. Nečitelnost notifikací na starších mobilních zařízeních s nastaveným tmavým pozadím je dána chybou prohlížeče Chrome (problém se týká notifikací ze všech webů). Řešením je zobrazení světlého pozadí pod notifikací (otevření jakékoliv aplikace se světlým motivem) nebo použití jiného mobilního prohlížeče (např. Firefox). Notifikace lze zobrazovat také na chytrém náramku, pokud umožňuje zobrazování notifikací z libovolné aplikace. Postup je daný konkrétním náramkem a jeho aplikací, ale většinou je nutné zapnout upozornění aplikací (volitelně pouze při zhasnutém displeji), zvolit aplikaci RAIL tour a ponechat náramkovou aplikaci spuštěnou na pozadí (typicky ve Správci baterie). Doporučením je používat náramkovou aplikaci, která v notifikacích zobrazuje i diakritiku, nebo ji alespoň automaticky odstraní. Dostávat upozornění na jakékoliv zařízení má smysl především pro závodníky a navigátory. Mohou si je samozřejmě zapnout i fanoušci závodu, ale mohlo by se jednat o nežádoucí spamování.