Pravidla

§1

Závodu se účastní 3–5členné týmy. Všichni účastníci závod absolvují na svou vlastní odpovědnost včetně případných zdravotních či jiných důsledků. Závodníci, kteří do startu závodu nedosáhli 18 let, musí mít písemné svolení rodičů, kteří na sebe přebírají veškerou odpovědnost a případné důsledky. Ve stejném složení, ve kterém tým odstartuje, musí také celý závod absolvovat a dokončit. V případě ukončení závodu ze strany jednoho z členů týmu je celý tým diskvalifikován. Krátkodobou výjimku z tohoto pravidla představují tzv. žolíky. Žolíků má tým přesně tolik, kolik je členů týmu. Využití žolíka znamená, že tým dosáhne checkpointu bez jednoho člena týmu (pětičlenný tým má tedy právo dosáhnout pěti checkpointů bez jednoho člena týmu, čtyřčlenný čtyř a tříčlenný tří checkpointů). Žolík lze využít na jakýkoli checkpoint včetně startu, který je v tomto případě považován za jeden z checkpointů, povinný checkpoint i trestné zastavení na hradě Karlštejn. Na cíl žolík využít nelze.

§2

Týmy mohou být smíšené (složené z mužů i žen), čistě ženské nebo čistě mužské. V případě, že některý tým pohrdne ženským elementem a je složený pouze z mužů, musí absolvovat tři povinné odpustky. Za prvé vystartovat o hodinu později než ostatní týmy a dotyčnou hodinu zpytovat svědomí a přemýšlet o nápravě. Za druhé absolvovat v průběhu závodu povinné nebodované trestné zastavení na hradě Karlštejn (místo dle tradice ženám zapovězené). Za třetí se na ně nevztahuje počet žolíků dle pravidla §1, ale mají pouze jeden žolík. Pokud čistě mužský tým tyto odpustky nesplní, bude diskvalifikován.

§3

V průběhu celého závodu se týmy smí přesouvat pouze pěšky nebo kolejovými vozidly (vlak, metro, tramvaj). Případné výjimky jako lanovka, přívoz přes řeku apod. pouze pokud jsou výslovně uvedeny u daných checkpointů. Výjimku představuje také dopravcem určená náhradní doprava použitá při výlukách vlaků a kolejových dopravních prostředků MHD. Pravidlo o přesunech se vztahuje i na zavazadla závodníků. Není umožněno nechat si přenášet ani převážet zavazadla dalšími osobami. To však nevylučuje pomoc a asistenci dalších osob, které se neúčastní závodu, ale chtějí závodníky podpořit formou pohlídání zavazadel, zajištění jídla, předání čistého oblečení apod.

§4

Smyslem závodu je v jeho průběhu získat co největší počet bodů. Týmy body získávají za dosažení checkpointů, prémiové body za první a druhé místo na daném checkpointu a bonusové body za splněné úkoly. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet získaných checkpointů. V případě stejného počtu checkpointů, čas posledního dosaženého checkpointu, kdy vyhrává ten, který dosáhl checkpointu nejpozději.

§5

Nabídka checkpointů je zveřejněna na stránkách závodu. Obsahuje jednotlivé checkpointy i několik horských etap. Checkpointů bude losováno vždy pět ze všech českých krajů, šest z moravských krajů a Vysočiny a sedm horských etap. Dále bude každou půlnoc na stránkách závodu zveřejněno 6 nových checkpointů (3 z českých krajů a 3 z moravských krajů a Vysočiny), které náhodně vylosuje systém (dohromady 24 míst).

§6

Dosažení checkpointu je každý tým bezprostředně po jeho dosažení povinen nahlásit zapisovateli závodu zprávou odeslanou přes sociální síť Facebook, která obsahuje název týmu, dosažené místo a fotografii dokazující dosažení checkpointu (v případě technické nemožnosti tohoto způsobu tým informuje zprávou SMS na domluvené telefonní číslo a fotografii z místa odešle nejpozději do 12 hodin elektronicky). Za dosažení checkpointu se považuje fotografie u samotného objektu (hradu, vrcholu hory…), případně u cedule označující daný objekt (hrad, vrchol, zámek, vesnice…) či poslední veřejnosti přístupné místo. Fotografie budou zveřejňovány na Facebooku a webových stránkách závodu.

§7

Získané checkpointy i dosažený počet bodů bude online zveřejňován na stránkách závodu (mimo servisní čas 0:00 – 1:00) a to až do 30. 7. 24:00 hod. Od této chvíle se dosažené checkpointy i získané body nezveřejňují a budou odtajněny až při vyhlášení výsledků. Po celý průběh závodu u sebe týmy mají GPS lokátory, které každých 6 minut ukazují na stránkách závodu polohu týmu. Informace z lokátorů budou zveřejňovány od 27. 7. od 12:00od 31. 7. od 0:00 budou stejně jako dosažené checkpointy skryty a k dispozici pouze rozhodčím závodu. Týmy jsou odpovědné za fungování GPS lokátorů. V případě opakovaných výpadků souřadnic týmu způsobených vinou týmu (vybité baterie, vypnutí přístroje apod.) komise rozhodčích může týmu odebrat za každý takový výpadek 2 body.

§8

Všechny týmy musí v průběhu závodu navštívit povinný nebodovaný checkpoint, kterým je jezdecká socha v Praze na Vítkově. Tým se musí vyfotit u jezdecké sochy a to v jednom ze dnů závodu přesně v 20:20 (aktuální rok). Závod probíhá dva týdny po šestistém výročí Bitvy na Vítkově (14. 7. 1420) a tímto checkpointem ji chce připomenout. Případné nesplnění této povinnosti je sankciováno odečtením 10 bodů a doprovázeno hanbou a opovržením všech slušných lidí.

§9

Prémiové body týmy získávají za rychlost, s jakou dosáhnou jednotlivé checkpointy. Tým, který dosáhne checkpointu jako první, získává prémii 2 body (tedy bodová hodnota checkpointu + 2 body). Tým, který navštíví místo jako druhý, dostane prémii 1 bod. Všechny ostatní týmy získávají pouze bodovou hodnotu checkpointu. Další prémiové body tým získává za splnění podmínky, že daný dosažený checkpoint nenavštívil už žádný jiný tým. Za každý takto unikátně získaný checkpoint prémii 1 bod.

§10

Bonusové body lze získat celkem za deset úkolů či situací a to vždy za splnění specifických podmínek, které jsou zveřejněny na stránkách závodu.

§11

Tento rok vzhledem ke zdravotní situaci neproběhne klasické zahájení závodu. Upřesnění a vysvětlení pravidel a bonusových úkolů, případně upřesnění poloh checkpointů a instruktáž k GPS lokátorům se uskuteční formou videokonference v domluveném termínu. Závodnické vybavení (trička, tištěné materiály a GPS lokátory) bude rozdáváno v neděli 26. 7. 2020 od 18:00 do 20:00 ve sboru Církve adventistů sedmého dne Olomouc na Balcárkově ulici. Nejlepší týmová videa budou oceněna až na ukončení závodu. Každý tým má možnost připravit krátké video o vlastním týmu a poslat do 13. 7. organizátorům závodu. Doporučená délka je 1–2 minuty a podmínkou je jakýmkoliv způsobem zakomponovat, že se jedná o desátý jubilejní ročník závodu. Každý tým, který tuto možnost splní, obdrží 5 bodů. Všechna videa budou následně zveřejněna na kanále YouTube a proběhne hlasování na Facebooku. Příprava na start je 27. 7. v 8:00 v Olomouci na Dolním náměstí u morového sloupu. V rámci přípravy budou vylosovány checkpointy, pořízeny týmové fotografie a společná fotografie všech týmů. Samotný start závodu je v 9:00.

§12

Cíl závodu je 31. 7. 2020 v 16:00 v Olomouci na Dolním náměstí u morového sloupu (případné zpoždění v cílovém místě je penalizováno stržením 1 bodu za každých započatých 5 minut zpoždění). Všechny týmy se musí v cíli vyfotit a tuto fotografii bezprostředně odeslat zapisovateli závodu (tato povinnost nebude počítána do případného zpoždění). Také musí vyhledat organizátora, nahlásit svůj příchod a odevzdat GPS lokátor. Pokud by nějaký tým nemohl počkat do 16:00, může se vyfotit a fotografii odeslat dříve. I v tomto případě však musí zajistit odevzdání GPS lokátoru v cíli závodu (to platí i pro diskvalifikované týmy). Ukončení závodu a vyhlášení vítězů proběhne cca v 16:30 ve sboru Církve bratrské Olomouc na Mariánské ulici. Předpokládaný konec je v 17:30.

§13

K závodu je možné se přihlásit od 3. 3. do 30. 6. 2020 (nebo do naplnění maximální kapacity 20 týmů) na webu INRIroad (další informace u Marka Harasteje, marek.harastej@inriroad.org, 775 789 009). Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Je možné se přihlásit i po daném termínu (nejpozději do 19. 7. 2020), ale s přirážkou 100 Kč ke startovnému a bez nároku na závodnické tričko. Přihlásit se může také jeden navigátor každého týmu. Ten neplatí startovné a pro účely těchto pravidel není považován za závodícího člena týmu. Je však považován za právoplatného člena týmu včetně jeho podílu na případném úspěchu (a samozřejmě i neúspěchu) týmu.

§14

Náklady závodu nese každý účastník sám (jedná se především o neomezenou 7denní/14denní jízdenku Českých drah v hodnotě od 690 do 1190 Kč, případně o jízdenky dalších soukromých dopravců). Každý účastník je povinen zaplatit startovné 400 Kč (nejpozději do 30 dnů od potvrzení přihlášení, které spolu s informací o platbě přijde e-mailem do 3 dnů od přihlášení).

§15

Závod řídí vedoucí závodu spolu s komisí rozhodčích, která rozhoduje na většinovém principu. Tato komise má právo udělit penalizace za porušení pravidel a případně i vyloučit tým ze závodu za závažné porušení pravidel (dosažené prémie a checkpointy se zpětně nemění). Komise také jako jediná může udělit výjimku z pravidla §1 a umožnit některému z účastníků závodu odstoupení bez diskvalifikace celého týmu. Tuto výjimku lze učinit pouze ze závažných důvodů. Tento ročník závodu bude komise pracovat ve složení: Marek Harastej (vedoucí závodu), Lenka Hodrová a Pavel Kostečka.

§16

Součástí přihlášení k závodu je také udělení souhlasu s těmito pravidly a využitím osobních údajů (zaškrtnutím příslušných políček). Údaje uvedené při přihlášení budou uchovány a některé z nich (zejména se jedná o jméno, příjmení, město, datum narození a povolání, resp. obor studia) také zveřejněny na webových stránkách závodu. Souhlas se také týká všech fotografií a videí, která během závodu vzniknou (dobyté checkpointy, bonusové úkoly, týmové fotografie a videa, online streamy a další). Tyto audiovizuální materiály mohou být zveřejněny na webových stránkách závodu, Facebooku a kanále YouTube a propagačně využity ať už organizátorem závodu organizací INRIroad nebo sponzory závodu RAIL tour. Přihlášením do závodu dávají účastníci souhlas se zveřejněním a uchováním všech těchto údajů.