Pravidla

§1

Závodu se účastní 3–5členné týmy. Všichni účastníci závod absolvují na svou vlastní odpovědnost včetně případných zdravotních či jiných důsledků. Závodníci, kteří do startu závodu nedosáhli 18 let, musí mít písemné svolení rodičů, kteří na sebe přebírají veškerou odpovědnost a případné důsledky. Ve stejném složení, ve kterém tým odstartuje, musí také celý závod absolvovat a dokončit. V případě ukončení závodu ze strany jednoho z členů týmu je celý tým diskvalifikován. Krátkodobou výjimku z tohoto pravidla představují tzv. žolíky. Žolíků má tým přesně tolik, kolik je členů týmu. Využití žolíku znamená, že tým dosáhne checkpointu bez jednoho člena týmu (pětičlenný tým má tedy právo dosáhnout pěti checkpointů bez jednoho člena týmu, čtyřčlenný čtyř a tříčlenný tří checkpointů). Žolík lze využít na jakýkoli checkpoint včetně startu, který je v tomto případě považován za jeden z checkpointů, povinný checkpoint i checkpoint Karlštejn. Na cíl žolík využít nelze.

§2

Týmy mohou být smíšené (složené z mužů i žen), čistě ženské nebo čistě mužské. V případě, že některý tým pohrdne ženským elementem a je složený pouze z mužů, musí absolvovat tři povinné odpustky. Za prvé vystartovat o hodinu později než ostatní týmy a dotyčnou hodinu zpytovat svědomí a přemýšlet o nápravě :-) Za druhé absolvovat v průběhu závodu povinný nebodovaný checkpoint Karlštejn (místo dle tradice ženám zapovězené). Za třetí se na ně nevztahuje počet žolíků dle pravidla §1, ale mají pouze jeden žolík.

§3

V průběhu celého závodu se týmy smí přesouvat pouze pěšky nebo kolejovými vozidly (vlak, metro, tramvaj). Případné výjimky jako lanovka, přívoz přes řeku apod. pouze pokud jsou výslovně uvedeny u daných checkpointů. Výjimku představuje také dopravcem určená náhradní doprava použitá při výlukách vlaků a kolejových dopravních prostředků MHD. Pravidlo o přesunech se vztahuje i na zavazadla závodníků. Není umožněno nechat si převážet zavazadla dalšími osobami. To však nevylučuje pomoc a asistenci dalších osob, které se neúčastní závodu, ale chtějí závodníky podpořit formou pohlídání zavazadel, zajištění jídla, předání čistého oblečení apod.

§4

Smyslem závodu je v jeho průběhu získat co největší počet bodů. Týmy body získávají za dosažení checkpointů, prémiové body za první a druhé místo na daném checkpointu a bonusové body za splněné úkoly.

§5

Nabídka checkpointů je zveřejněna na stránkách závodu. Obsahuje jednotlivé checkpointy i několik horských etap. Checkpointy budou losovány vždy čtyři ze všech českých krajů, pět z moravských krajů a Vysočiny a pět horských etap. Dále se vylosují 4x4 checkpointy (tedy dohromady 16 míst). Tato místa nebudou zveřejněna, ale zapečetěna do obálek a každou půlnoc bude jedna obálka rozpečetěna a na stránkách závodu zveřejněny 4 nové checkpointy.

§6

Dosažení checkpointu je každý tým bezprostředně po jeho dosažení povinen nahlásit zapisovateli závodu zprávou odeslanou přes sociální síť Facebook, která obsahuje název týmu, dosažené místo a fotografii dokazující dosažení checkpointu (v případě technické nemožnosti tohoto způsobu tým informuje zprávou SMS na telefonní číslo 608 416 661 a fotografii z místa odešle nejpozději do 12 hodin elektronicky). Za dosažení checkpointu se považuje fotografie u samotného objektu (hradu, vrcholu hory…), případně u cedule označující daný objekt (hrad, vrchol, zámek, vesnice…) či poslední veřejnosti přístupné místo. Fotografie budou zveřejňovány na Facebooku a webových stránkách závodu. Svou účastí v závodu dávají závodníci souhlas se zveřejněním a propagačním využitím fotografií ať už organizátorem závodu organizací INRIroad nebo sponzory závodu RAIL tour. Stejný souhlas dávají závodníci také pro všechna videa, která během závodu vzniknou (včetně online streamů a týmových videí).

§7

Všechny týmy musí v průběhu závodu navštívit povinný nebodovaný checkpoint, kterým je rozhledna u obce Skalica na Slovensku. Tímto checkpointem si symbolicky připomínáme 100 let od vzniku společného státu Čechů a Slováků. Tým se musí vyfotit u rozhledny nebo na rozhledně a to v jednom ze dnů závodu přesně v 19:18 (rok vzniku společného státu). Případné nesplnění této povinnosti je sankciováno odečtením 10 bodů a doprovázeno hanbou a opovržením všech slušných lidí.

§8

Prémiové body týmy získávají za rychlost, s jakou dosáhnou jednotlivé checkpointy. Tým, který dosáhne checkpointu jako první, získává prémii 2 body (tedy bodová hodnota checkpointu + 2 body). Tým, který navštíví místo jako druhý, dostane prémii 1 bod. Všechny ostatní týmy získávají pouze bodovou hodnotu checkpointu. Další prémiové body tým získává za splnění podmínky, že daný dosažený checkpoint nenavštívil už žádný jiný tým. Za každý takto unikátně získaný checkpoint jeden bod.

§9

Bonusové body lze získat celkem za deset úkolů či situací a to vždy za splnění specifických podmínek, které budou vyhlášeny při startu.

§10

Začátek závodu je v neděli 29. 7. 2018 v 18:00 ve sboru CASD Olomouc na Balcárkově ulici. Na tomto společném setkání budou upřesněna a vysvětlena pravidla, případně upřesněny polohy checkpointů a promítnuta videa. Každý tým má možnost na začátek závodu připravit přibližně tříminutové video o vlastním týmu. Každý tým, který splní tuto možnost, za toto video obdrží 5 bodů. Příprava na start je 30. 7. v 8:00 v Olomouci na Dolním náměstí u morového sloupu. V rámci přípravy budou vylosovány checkpointy a zveřejněny bonusové úkoly. Samotný start závodu je v 9:00.

§11

Cíl závodu je 3. 8. 2018 v 16:00 v Olomouci na Dolním náměstí u morového sloupu (případné zpoždění v cílovém místě je penalizováno stržením 2 bodů za každých započatých 30 minut zpoždění). Ukončení závodu a vyhlášení vítězů následuje bezprostředně po skončení závodu v INRI centru Olomouc na Dolním náměstí. Předpokládaný konec je v 18:00. Pro účastníky závodu a jejich navigátory bude připravena volně navazující akce RAIL tour dojezd od 3. do 5. srpna na chatě blízko Olomouce (Partutovice), kde bude možnost sdílet své zážitky, odpočinout si, vyspat se, ale také prožít spolu sobotní děkovnou bohoslužbu.

§12

Získané checkpointy i dosažený počet bodů bude online zveřejňován na stránkách závodu a to až do 2. 8. 24:00 hod. Od této chvíle se dosažené checkpointy i získané body nezveřejňují a budou odtajněny až při vyhlášení výsledků. Po celý průběh závodu u sebe týmy mají GPS lokátory, které každých 10 minut ukazují na stránkách závodu polohu týmu. Informace z lokátorů budou zveřejňovány od 30. 7. od 12:00od 3. 8. od 0:00 budou stejně jako dosažené checkpointy skryty a k dispozici pouze rozhodčím závodu. Týmy jsou odpovědné za fungování GPS lokátorů. V případě opakovaných výpadků souřadnic týmu způsobených vinou týmu (vybité baterie, vypnutí přístroje apod.) komise rozhodčích může týmu odebrat za každý takový výpadek 2 body.

§13

K závodu je možné se přihlásit nejpozději do 30. 6. 2018 na webu INRIroad (další informace u Marka Harasteje, marek.harastej@inriroad.org, 775 789 009). Přihlášení je platné až po zaplacení startovného. Přihlásit se může také jeden navigátor každého týmu. Ten neplatí startovné a pro účely těchto pravidel není považován za závodícího člena týmu. Je však považován za právoplatného člena týmu včetně jeho podílu na případném úspěchu (a samozřejmě i neúspěchu) týmu.

§14

Náklady závodu nese každý účastník sám (jedná se především o neomezenou 7denní/14denní jízdenku Českých drah v hodnotě od 690 – 1190 Kč). Každý účastník je povinnen zaplatit startovné 250 Kč (nejpozději do 30. 6. 2018, informace o platbě přijdou e-mailem).

§15

V případě rovnosti bodů rozhoduje počet získaných checkpointů. V případě stejného počtu checkpointů, čas posledního dosaženého checkpointu, kdy vyhrává ten, který dosáhl checkpointu nejpozději.

§16

Závod řídí vedoucí závodu spolu s komisí rozhodčích, která rozhoduje na většinovém principu. Tato komise má právo udělit penalizace za porušení pravidel a případně i vyloučit tým ze závodu za závažné porušení pravidel (dosažené prémie a checkpointy se zpětně nemění). Komise také jako jediná může udělit výjimku z pravidla §1 a umožnit některému z účastníků závodu odstoupení bez diskvalifikace celého týmu. Tuto výjimku lze učinit pouze ze závažných důvodů. Tento ročník závodu bude komise pracovat ve složení: Marek Harastej (vedoucí závodu), Jana Polehna a Lenka Hodrová.

§17

Součástí přihlášení k závodu je také udělení souhlasu s použitím osobních údajů uvedených při přihlášení. Tyto údaje budou uchovány a některé z nich (zejména se jedná o jméno, příjmení, město, datum narození a povolání, resp. obor studia) také zveřejněny. Přihlášením do závodu dávají účastníci souhlas se zveřejněním a uchováním těchto údajů.

Svým podpisem před startem závodu každý účastník vyjádří souhlas s těmito pravidly i využitím osobních údajů.